Форуми

На форумите дискутираме за актуелни, интересни и релевантни теми. Истите ги одржуваме бидејќи сметаме дека е важно ние, студентите, да го искажеме своето мислење за работите што не засегаат, а воедно тоа е и време во кое се дружиме, забавуваме и склопуваме нови познанства и пријателства. Истовремено ги усовршуваме нашите ораторски способности, вежбаме да бидеме јасни, кратки и концизни, да ги срочуваме нашите аргументи во ограничени временски рамки и учиме да го почитуваме туѓото мислење.

Досегашни теми: